Наукова діяльність

Scientific activity


Наукове співробітництво кафедри промислового маркетингу підтверджено договорами з наступними підприємствами та організаціями: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, керівники – проф. Солнцев С.О., доц. Кубишина Н.С.; ТД «Санітарний щит України», керівник – проф. Солнцев С.О.; ТОВ «РЕХАУ», керівник – Кубишина Н.С.; компанія «КВІН-СВІГ», керівник – доц. Кубишина Н.С.; компанія «Фольмгаут», керівник – проф. Зозульов О.В.; мережа аптечних супермаркетів «Віталюкс», керівник – Кубишина Н.С. тощо. 


 

Наукова робота на кафедрі промислового маркетингу: 

  • Міжнародна наукова тематика: грантова угода Комісії Європейського Економічного Співтовариства (№225546 SSH-CT-2008-225546-FRIDA, 7 Рамкова програма ЕС) та Горизонт-2020 (ЕС);
  • проведення наукових досліджень у межах виконання наукової тематики: «Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств» ( 0107U002356 ), «Маркетингове забезпечення діяльності промислових підприємств в умовах глобалізації» ( 0109U005484 ), «Маркетингова інноваційна політика промислових підприємств» ( 0110U007960 ), «Маркетинг послуг на промисловому ринку» ( 0110U007961 ), «Управління маркетинговою діяльністю на виробничо-промислових підприємствах України» ( 0110U007962 ), «Маркетинг науково-технічної продукції підприємств машинобудівного, паливно-енергетично, нафтохімічного комплексів та підприємств поліграфії на промисловому ринку» ( 0113U006454 ), «Стратегічне маркетингове управління підприємствами в умовах турбулентного середовища» ( 0113U006455 ), «Маркетинг стартап-проектів» ( 0117U004911 ).
  • наукові дослідження під час написання кандидатських дисертацій: аспірантура, підготовка кандидатських дисертацій здобувачами, самостійна робота науково-педагогічних працівників факультету над кандидатськими дисертаціями;
  • публікація результатів досліджень у фахових та науково-популярних виданнях України та зарубіжжя;
  • наукові дискусії під час проведення науково-практичних конференцій;
  • наукова робота студентів (кафедральні тематичні конференції, друк наукових статей);
  • робота наукових студентських гуртків.

Основні напрями інноваційних розробок студентів кафедри передбачають активну участь у роботі НTСА НТУУ «КПІ», співпраці з науковим парком «Київська Політехніка» під керівництвом проф. Солнцева С. О., проф. Зозульова О.В. та доц. Кубишиної Н.С. Окрім цього, студенти кафедри, що пишуть магістерські, бакалаврські роботи та роботи спеціаліста, також залучені до виконання бюджетної чи іншої наукової тематики.

 


Навчально-дослідницька лабораторія маркетингової аналітики та бізнес-планування факультету менеджменту та маркетингу

 На виконання наказу Ректора №7-25 від 27.03.2017 року, з метою підтримки студентських творчих ініціатив, організації культурного та професійного розвитку студентської молоді, та на підставі рішення Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського № 3 від 06 березня 2017 року було створено Навчально-дослідницьку лабораторію маркетингової аналітики та бізнес-планування факультету менеджменту та маркетингу (НДЛ маркетингової аналітики та бізнес-планування).

Науковими керівниками НДЛ маркетингової аналітики та бізнес-планування було призначено д.т.н., професора Гавриша О.А. та д.ф.-м. н., професора Солнцева С.О.

Завідувачем НДЛ маркетингової аналітики та бізнес-планування було призначено к. е. н., професора Зозульова О.В.

НДЛ маркетингової аналітики та бізнес-планування – це структурний підрозділ факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

У своїй діяльності НДЛ маркетингової аналітики та бізнес-планування керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, нормативною базою університету, Статутом університету, Правилами внутрішнього розпорядку університету та цим Положенням про Навчально-дослідницьку лабораторію маркетингової аналітики та бізнес-планування факультету менеджменту та маркетингу.

Основними завданнями НДЛ маркетингової аналітики та бізнес-планування є:

-        Забезпечення всебічного та ґрунтовного дослідження останніх тенденцій та новітніх технологій в галузі маркетингових досліджень та бізнес-планування з використанням сучасної методології, науки управління, економічної теорії, маркетингу, менеджменту, маркетингових комунікацій та інших інструментів.

-        Створення інноваційного середовища для практичного втілення знань та вмінь, що здобуваються в рамках дисциплін «маркетингові дослідження» та «бізнес-планування».

-        Формування в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» платформи для досліджень у галузі інтернет-комунікацій, інформаційної та медійної політики задля адекватної  репрезентації ВНЗ на інформаційних ресурсах та соціальних медіа та укріплення і розвитку його позитивного іміджу.

-        Розвиток кадрового потенціалу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на всіх рівнях шляхом вдосконалення інформаційної компетентності його співробітників у галузі маркетингової аналітики та роботи з медіа.

-        Підвищення цінності та престижності освіти в галузі маркетингу, розширення впровадження в освіту принципів сталого розвитку суспільства.

-        Сприяння зближенню освіти, науки та бізнесу для більш ефективного розвитку економіки України.

-        Затвердження найвищих стандартів якості освіти з метою підвищення престижності української освіти та спеціалістів України на світовому ринку.

-        Створення умов і можливостей для навчання, фахової перепідготовки, проведення спільних наукових досліджень студентів, викладачів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за визначеними напрямками і спеціалізованими програмами.

-        Формування у здобувачів вищої освіти необхідних знань та компетенцій для ефективного застосування технологій інтернет-комунікацій, використання цифрових технологій в освітній, науковій та професійній діяльності, індивідуальної інформаційної безпеки, маркетингу, в галузі медіа тощо. Перепідготовка викладачів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

-        Популяризація серед студентів та викладачів університету сучасних досягнень в галузі маркетингової аналітики та бізнес-планування та розповсюдження інформації про них.

-        Розроблення нових і удосконалення існуючих навчальних програм Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  з урахуванням практичних знань та досвіду (best practices) в галузі маркетингових досліджень та бізнес-планування.

-        Формування умов для поширення у середовищі студентів та викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського знань та навичок в галузі маркетингової аналітики та бізнес-планування, з метою розкриття їх інноваційного потенціалу, а також, сприяння реалізації ними стартап-проектів.

 


 Наукова школа кафедри 

Парадигма промислового маркетингу та маркетингових досліджень науково-технічної продукції в умовах глобалізації

Науковий керівник школи: з 2003 року очолює доктор фізико-математичних наук, професор, зав. кафедри промислового маркетингу Солнцев Сергій Олексійович.

Заснована у 1992 р. доктором економічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки Старостіною Аллою Олексіївною.

Галузь науки: економіка, маркетинг.

Характер досліджень: фундаментальні, прикладні.

У діяльності школи приймали участь: 3 доктори наук, 4 професори, 19 кандидатів наук. 
 

 

 

Ви тут: Головна Наукова діяльність