Науково-методичні публікації

За роки існування кафедри опубліковано понад 70 підручників, навчальних посібників та іншої літератури науково-методичного характеру, за якою ведеться навчання у провідних навчальних закладах країни.

Виступивши фундатором Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація маркетингу» та професійного журналу «Маркетинг в Україні», за результатами проведених досліджень викладачами кафедри опубліковано більше 250 статей, у тому числі у міжнародних наукових виданнях США, Італії, Болгарії, Польщі, Хорватії, Словаччини, Німеччини та ін.

Маркетингові дослідження

О. В. Зозульов, С. О. Солнцев

У науковому посібнику «Маркетинговые исследования» узагальнено теоретичні і практичні напрацювання провідних вітчизняних і зарубіжних спеціалістів в галузі маркетингових досліджень, результати практичного досвіду авторів. Розглянуто також теорії і методологіх планування, організації і проведення маркетингових досліджень, особливості розроблення маркетингових стратегій підприємств, аналізу даних і статистичної інформації. 

О. В. Зозульов

У книзі розглянуто проблеми маркетингу промислового підприємства, специфіка застосування маркетингової концепції в Україні та на пострадянському просторі. Особливістю видання є фокусування уваги читача на стратегічному аспекті проблеми дослідження. Детально розглянуто питання маркетингового планування, аналізу продуктового портфеля компанії, ринкового позиціонування тощо.

Маркетинг

О. В. Зозульов, Н. С. Кубишина/ за заг. ред. Солнцева С.О. 

Розкрито основні положення теорії і методології маркетингу, особливості маркетингової стратегії підприємства, зв’язку маркетингу з іншими напрямами економічної діяльності. Викладення матеріалу здійснено на основі останніх досягнень сучасної науки та власних розробок авторів в галузі маркетингу. Детальний огляд властивостей сегментації ринку, ринкового позиціонування, брендингу, товарної політики, маркетингового ціноутворення, міжнародного маркетингу допоможе сформувати цілісну уяву про сучасні методи і форми маркетингової діяльності. 

А. О. Старостіна, О. В. Зозульов

Авторами навчального посібника кафедри «Маркетинг розкрито основні положення теорії маркетингу, наводено господарські ситуації та вказівки для їх вирішення, тести для перевірки знань. Господарські ситуації, для проведення практичних занять за кейс-методом, описано на основі діагностики підприємств України.

Сегментування ринку

О. В. Зозульов

Книга «Сегментирование рынка» містить докладну інформацію про сегментацію ринку. Наведено основні визначення, етапи, критерії, моделі та методи сегментації ринку, а також такі моменти, як відбір цільових ринків та позиціонування. Проаналізовано закордонний та вітчизняний досвід за даною проблематикою. Рекомендовано для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто бажає познайомитись із сегментуванням ринку.

Організація і технологія інспектування

Н. Г.Салухіна,  О. І. Башкатова

Навчальний посібник «Організація і технологія інспектування» є узагальненою працею організації інспектування посадовими особами державних органів діяльності підприємств торгівлі, громадського харчування. До кожного розглянутого питання наведено законодавчі та нормативні документи, на підставі яких необхідно здійснювати інспектування. Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, підприємців та усіх, хто цікавиться проблемами захисту прав  споживачів.

Промисловий маркетинг

О. В. Зозульов

У книзі «Промышленный маркетинг: стратегический аспект» розглянуто проблеми маркетингу промислового підприємства, специфіка застосування маркетингової концепції в Україні та на пострадянському просторі. Особливістю видання є фокусування уваги читача на стратегічному аспекті проблеми. Детально розглядаються питання маркетингового планування, формування стратегій промислових підприємств, аналізу товарного портфелю компанії, ринкового позиціонуваня та ін.

Поведінка споживачів

О. В. Зозульов

В навчальному посібнику «Поведение потребителей» розглянуто найважливіші аспекти поведінки людини на споживчому ринку. Посібник складається з двох розділів. У першому освітлено основні культурні, соціальні, психологічні фактори, що впливають на поведінку споживачів на ринку, основні моделі поведінки споживачів. В другому розділі розкрито питання вивчення мотивацій споживачів. Теоретичний матеріал ілюструється прикладами вітчизняних та закордонних підприємств.

Товарознавство зерноборошняних товарів

Н. Г. Салухіна, А. А. Самойленко, В. В .Ващенко

У підручнику «Товарознавство зерноборошняних товарів» викладено стан ринку і перспективи розвитку зернового господарства України. Представлено планові завдання вирощування зернових культур за природнокліматичними зонами України. Наведено сучасну класифікацію зерна й зерноборошняних товарів, новий асортимент крупів і круп'яних виробів, оцінку якості зерноборошняних товарів відповідно до нових стандартів України. Викладені питання щодо: організації, умов, строків зберігання та процесів, що відбуваються при цьому.

Маркетинг послуг: стратегічний підхід

О. В. Пащук

У навчальному посібник «Маркетинг послуг: стратегічний підхід» розглянуто загальну концепцію маркетингу послуг, особливості його використання у різних галузях промисловості, торгівлі, сфері сервісу. Навчальний посібник призначений для науковців, викладачів та аспірантів ВУЗів, а також спеціалістів народного господарства, які займаються маркетингом. Керівники, менеджери, спеціалісти і кожен, хто бажає, щоб його підприємство витримало конкурентну боротьбу, знайдуть у посібнику огляд розробок у сфері маркетингу послуг.

Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів

О. В. Зозульов,  П. Л. Писаренко

У книзі «Ринкове позиціонування: з чого починається створення успішних брендів» досліджено проблеми позиціонування товарів та підприємств у сучасних ринкових умовах. Розглянуто теорію та практику позиціонування на споживчому та промисловому ринках, а також особливості позиціонування на міжнародному ринку. Теоретичний матеріал проілюстровано прикладами, що мали місце на вітчизняних та іноземних підприємствах. 

   Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах марочної та немарочної конкуренції : монографія / С. О. Солнцев, К. В. Бажеріна, Г. М. Гребньов. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – 204 с.

Систематизовано та обґрунтовано теоретичні засади та практичні рекомендації з управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на двох типах ринків: з марочною та немарочною формами конкуренції. Маркетинговий механізм управління конкурентоспроможністю запропоновано для ринків, що працюють в умовах немарочної конкуренції. Обґрунтовано необхідність розвитку маркетингових джерел вартості підприємства як основи формування його конкурентоспроможності й сформульовано напрями управління
конкурентоспроможністю підприємств. 
Натомість для ринків, що працюють в умовах марочної конкуренції, виділено групи марок за сформованістю їх конкурентоспроможності, запропоновано кожній із груп комплекс маркетингових рішень щодо посилення їх конкурентоспроможності, надано рекомендації щодо організації забезпечення конкурентоспроможності й
обґрунтовано ефективність запропонованих заходів через установлення зміни вартості торговельних марок.
   Рекламний менеджмент: теорія і практика : підручник для студ. спеціальності 075 «Маркетинг», спеціалізації «Промисловий маркетинг» / Т. Г. Діброва, С. О. Солнцев, К. В. Бажеріна; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 318 с.

У підручнику висвітлено сучасні проблеми організації рекламної діяльності підприємств. Визначено місце та функції реклами в системі інтегрованих маркетингових комунікацій, проаналізовано вітчизняні та світові тенденції розвитку рекламних послуг. Розглянуто етапи розроблення стратегії рекламної кампанії: підходи до визначення рекламного бюджету; створення рекламного повідомлення, реалізацію медіа-стратегію рекламної кампанії. Запропонована система маркетингових досліджень, для розроблення рекламної кампанії та визначення її ефективності. В книзі також розглянуті питання рекламної кампанії у міжнародному середовищі.
Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика

Т. Г. Діброва

У навчальному посібнику «Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика» висвітлено сучасні проблеми в практиці комунікаційної діяльності підприємств, проаналізовано підходи до розроблення комунікаційних програм, визначені процедури прийняття управлінських рішень щодо планування та впровадження інструментів маркетингових комунікацій з урахуванням особливостей ринку України. Знана увага приділена актуальним питанням розроблення кожної з комунікаційних стратегій із застосуванням сучасних моделей та методів до її здійснення. 

 

 

 

Н.С. Кубишина, О.Ю. Цапук, С.О. Солнцев

Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти формування та реалізації маркетингового механізму впровадження інноваційних розробок підприємствами енергетичного машинобудування. Визначено економічну природу інноваційної розробки, розкрито її сутність та специфіку як інноваційного товару, систематизовано підходи та визначено принципи формування механізму впровадження інноваційних розробок, виявлено особливості механізму впровадження інноваційних розробок у контексті сучасної концепції маркетингу. Проаналізовано тенденції розвитку інноваційних розробок на ринку енергетичного машинобудування, досліджено організаційно-економічний механізм впровадження інноваційних розробок підприємствами ринку біогазових когенераційних установок (БКУ) та розроблено науково-методичні засади оцінювання ефективності впровадження інноваційних розробок підприємствами. Визначено шляхи та засоби удосконалення маркетингового механізму інноваційних розробок, сформовано організаційно-економічне забезпечення впровадження інноваційних розробок на основі моделювання поведінки споживачів БКУ, надано науково-практичні рекомендації з підвищення ефективності впровадження інноваційних розробок підприємствами ринку БКУ.

 

 

 

Н. С. Кубишина, С. О. Лебеденко, Є. В. Гнітецький, О. В. Черненко та ін.

 У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти реалізації інноваційних процесів промисловими підприємствами України в умовах перебудови економічних зв’язків в контексті інтенсифікації інноваційної складової їх діяльності. Надано характеристику загальних засад здійснення інноваційної діяльності, проаналізовано поняття «інноваційна діяльність», «інновація», визначено маркетингове підґрунтя впровадження інноваційних проектів та наведено методики обрахунку привабливості інноваційних проектів із урахуванням ризиків. За допомогою статистичних даних проведено аналіз стану промислового ринку інноваційної продукції, визначено особливості узгодження попиту та пропозиції та тенденції розвитку инноваційної складової діяльності промислових виробників. Детально розглянуто питання інноваційної інфраструктури, зокрема, маркетингової інформаційної системи як ключової складової діяльності підприємства, що відіграє наріжну роль при прийнятті рішень щодо розвитку інноваційних проектів, та надано відповідні рекомендації. 

 

Окрім цього, викладачі кафедри є співавторами адаптованих видань світових бестселерів з маркетингу:

Маркетинговий менеджмент

Ф. Котлер, К. Л. Келлер

Підручника «Маркетинговий менеджмент» – єдиного адаптованого видання книги Ф. Котлера «Маркетинговий менеджмент» у Східній Європі. В адаптації американської книги до українського ринку взяли участь науковці з найбільш відомих українських вузів – Національного університету імені Т. Шевченка, Національного технічного університету України «КПІ» та Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана, а також представники бізнесу.

Маркетинг

В. Руделіус

Українське адаптоване видання популярного американського підручника «Маркетинг». Теоретичні засади маркетингу супроводжуються численними прикладами українських і міжнародних компаній. Фотографії, схеми, графіки й таблиці, ситуаційні вправи, зразок маркетингового плану дають можливість з більшою зацікавленістю працювати з підручником. Для студентів вищих навчальних закладів, а також практиків, які прагнуть професійного вдосконалення.

Викладачі кафедри виступили науковими редакторами видань:

  1. Ф. Котлер. Хаотика: управління та маркетинг в епоху турбулентності / Ф.Котлер, Дж.А. Касліоне [пер з англ.]. — К. : Хімджест, ПЛАСКЕ, 2009 — 208 с.
  2. Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. – К.: Видавництво “Хімджест”, 2008. – 720 с.
  3. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін: Ред.-упор. О.І. Сидоренко,  П.С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр “Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. – 422 с.
  4. Посібник для викладача до підручника “Маркетинг”: Методичне видання / Ред.-упор. О.І. Сидоренко,  П.С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр “Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. – 270 с.
  5. Кларк Г. Маркетинг сервиса, приносящего прибыль: Пер. с англ. – К: Знання, 2006. – 302 с. – (Европейский маркетинг) (Науковий редактор перекладу: О.В. Зозульов).


 

 

 

 

 

 

 

 

Ви тут: Головна Наукова діяльність Наукові та науково-методичні видання